Projectoproep Groene Rand

Afbeelding
Icoon Subsidies

Een groene rand om te (be)leven!

Bossen, natuurgebieden en parken kleuren de groene rand in het hart van Vlaams-Brabant. Een ring van natuurlijke schatkamers die door ecologisch-recreatieve corridors en stapstenen met elkaar zijn vervlochten.

De projectoproep Groene Rand wil natuurprojecten in de Vlaamse Rand ondersteunen die bijdragen aan de realisatie van nieuw toegankelijk groen, de realisatie van groene verbindingen tussen de woongebieden en de groenpolen en die door natuuraanleg de leefbaarheid in de Vlaamse rand versterken.

Wat?

Een projectvoorstel komt in aanmerking wanneer het bestaat uit de aankoop en/of inrichting van gronden met het oog op: 
 • de leefbaarheid van de Vlaamse Rand en/of een kwaliteitsvolle leefomgeving voor de inwoners van de Vlaamse Rand door een verbetering van het natuur-aanbod en/of de toegang tot belevingsvolle natuur. Bijvoorbeeld door natuuruitbreiding op locaties met een beperkt (toegankelijk) aanbod of de realisatie van natuur waar deze inspeelt op een maatschappelijke vraag (natuuroplossingen);
 • natuuruitbreiding in de Vlaamse Rand, het herstel en/of een verhoging van de natuurwaarde van een gebied – in het bijzonder door de aanplant van bomen en/of bos en de realisatie van natte natuur zoals vallei- en moerasgebieden, vochtige graslanden in valleien en veengebieden.
   

Voor wie?

Lokale overheden, verenigingen en organisaties in de Vlaamse rand rond Brussel kunnen een aanvraag indienen.
Afbeelding
Kaart Groene Rand Projectoproep

 

Voorwaarden

 • Een projectvoorstel indienen kan tot en met 13 mei 2024 10u via groenerand.natuurenbos@vlaanderen.be.
 • Het projectvoorstel bestaat uit:
 • De documenten worden volledig, correct ingevuld, met de verplichte naamgeving en in mail met verplichte hoofding aangeleverd. Onvolledige projectvoorstellen of afwijkende documenten kunnen geweigerd worden.
 • Het project mag nog niet in uitvoering zijn, maar moet wel binnen een termijn van één jaar van start kunnen gaan. Het project moet gerealiseerd kunnen worden binnen een termijn van vier jaar na kennisgeving van financiering.
 • De aangekochte en/of ingerichte gronden moeten als openbaar toegankelijk groen in stand gehouden worden voor een termijn van minstens 24 jaar (duur natuurbeheerplan) na datum van goedkeuring van het natuurbeheerplan.
 • Alle voorwaarden en de volledige procedure vindt u terug in het reglement van de oproep.
   

Bedrag

Groene Rand financiert een maximum van de projectbegroting, afhankelijk van de doelstelling. Cumulatie met andere financiering is mogelijk maar sowieso beperkt tot 100%.
 • Aankoop grond(en) voor bebossing (combineerbaar met inrichting door bebossing):
  • maximaal 60% van de totale geschatte aankoopkosten
  • NIET cumuleerbaar met subsidies aankoop van Natuur en Bos
  • cumuleerbaar met subsidies aankoop van andere overheden (VO en andere) en met subsidies voor bebossing
 • Aankoop grond(en) voor natuuraanleg (combineerbaar met inrichting die geen bebossing is)
  • maximaal 50% van de totale geschatte aankoopkosten
  • NIET cumuleerbaar met subsidies aankoop van Natuur en Bos
  • cumuleerbaar met subsidies aankoop van andere overheden 
 • Inrichting door bebossing (combineerbaar met aankoop voor bebossing)
  • maximaal 80% van de totale geschatte inrichtingskosten
  • NIET cumuleerbaar met subsidies voor bebossing van de Vlaamse Overheid
 • Inrichting die geen bebossing is (combineerbaar met aankoop voor natuuraanleg)
  • maximaal 80% van de totale geschatte inrichtingskosten
  • NIET cumuleerbaar met subsidies inrichting van de Vlaamse Overheid
  • cumuleerbaar met subsidies voor bebossing van de Vlaamse Overheid
 • Voor een combinatie van aankoop en inrichting is het maximale % van toepassing op die respectievelijke onderdelen van de projectbegroting.
   

Vragen

Opvolging van de projecten

Je projectvoorstel werd geselecteerd? Proficiat! Er zijn een aantal verplichtingen verbonden aan de financiering, zie daarvoor het reglement en het ministerieel besluit of besluit Vlaamse regering dat je ontving. Hieronder de belangrijkste richtlijnen met betrekking tot de timing van het project:
 • de concrete uitvoering van het projectvoorstel moet starten binnen één jaar na ontvangst van het ministerieel besluit of de beslissing Vlaamse regering. Je informeert Natuur en Bos via onderstaand mailadres over deze start.
 • het project moet uiterlijk drie jaar na de start van het project afgerond zijn.
 • het project moet minstens 24 jaar in goede staat behouden blijven.
 • ten laatste 6maanden na realisatie van het project moet je een inhoudelijk eindverslag en een financieel eindrapport indienen.
   
Zie ook: het sjabloon rapportering 

Het mailadres voor concrete vragen over de financiële of administratieve opvolging en rapportering van je project is subsidies.anb@vlaanderen.be.
 
Toon op de webpagina enkel de aangeklikte paragraaf
0
Verberg introductie
0